English

Clwb Rygbi Dinbych

Registered Charity No.1096991
Main Sponsor


Hafan
Dyddiadur y ClwbNewyddion Diweddaraf

Hanes y Clwb

Cysylltwch a Ni
Lleoliad
 

Tim 1af
2il Dim
Tim Ieuenctid
Tim Vets
Rygbi Merched
Rygbi Mini-Iau

Hurio'r Clwb
Aelodaeth
Nwyddau
Cysylltiadau
Galeri Lluniau
Tocynnau Rhyngwladol
Nawdd
 

Newyddion Diweddaraf

Llythyr Aelodau

Gorffennaf 2011

Annwyl Aelodau, Gyfeillion a Noddwyr

Os ydych wedi derbyn y llythyr hwn ar bapur, mae’n bosibl nad oes gennych gyfeiriad ebost.  Mae’n bosibl hefyd nad oes gennym eich cyfeiriad ebost, eich bod wedi cael cyfeiriad ebost newydd neu fod gennym gyfeiriad ebost anghywir.  OS FELLY, GOFYNNWN I CHI ADAEL I NI WYBOD EICH CYFEIRIAD EBOST CYWIR TRWY GYSYLLTU NI AR membership@clwbrygbidinbych.org  Byddwch wedyn yn sicrhau eich bod yn derbyn newyddion rheolaidd o’r Clwb - digwyddiadau yn y Clwb, gohirio hwyr, tocynnau rhyngwladol, ayyb.

Fydd y tymor newydd yn cychwyn yn swyddogol ar Fedi 3, gyda’r Tm Cyntaf yn croesawu Y Rhyl i Gaeau Les Phillips yng Nghynghrair Gogledd Cymru.

Aelodaeth: Mae’r amser wedi dod i dalu aelodaeth am dymor 2011 - 2012, cyn diwedd mis Hydref os gellir.  Oherwydd yr hinsawdd ariannol mae’r penderfyniad wedi ei wneud i gadw’r ffioedd aelodaeth ar y lefel presennol am y tymor.  Talu 20 am y tymor drwy Archeb Banc yw’r ffordd mwyaf hwylus a rhad i dalu am Aelodaeth Llawn.  Ond cofiwch fod rhaid cwblhau’r Ffurflen Archeb Banc a’i ddychwelyd i’r Clwb cyn Medi 15.  Mae’r manylion llawn a’r Ffurflenni Ymaelodi/Archeb Banc i’w cael ar wefan y Clwb.  Cewch eu dychwelyd i’r Clwb neu i’r Ysgrifennydd Aelodaeth, 1 Ffordd Celyn, Dinbych, LL16 5UU.  Os na allwch gael y ffurflenni yn y modd hyn, maent ar gael yn y Clwb neu drwy yrru amlen stamp a’ch cyfeiriad arni.

Fydd Cerdyn Aelodaeth/Rhaglen y Tymor 2011-2012 ar gael i’w gasglu o’r Clwb gan Aelodau unwaith i ni gael gwybod rhaglen y tymor.  Os nad yw’n bosibl i chi ei dderbyn yn bersonol, fe allwn ei yrru i chi ar l derbyn amlen stamp a’ch cyfeiriad arni.

Mae cwmni Jewson, un o Noddwyr ein Clwb, yn cynnig nifer cyfyngedig o “Gardiau Partner Jewson” i Aelodau'r Clwb yn unig.  Gallwch arbed arian drwy ddefnyddio'r cerdyn yn Jewson.  Beth am ddod i'r Clwb dydd Sadwrn i gefnogi ac i gasglu eich cerdyn wrth y bar?  Y cwbwl sydd raid ei wneud yw dangos eich Cerdyn Aelodaeth! Am fwy o wybodaeth gweler  www.jewsonpartnercards.co.uk/clwbrygbidinbych

Tocynnau Rhyngwladol:  Byddwn yn gosod unrhyw wybodaeth a Ffurflenni Archebu Tocynnau ar ein gwefan ac yn y Clwb ei hun.  Dylid cysylltu Tom Williams ar 01745 812875, 07733 396388 neu tom@thwilliams.co.uk am unrhyw wybodaeth am docynnau.  Gofynnwn yn garedig i chwi ddarllen yn ofalus y rheolau pwysig am archebu tocynnau.  (Gweler gwefan y Clwb)

  Rota’r Gegin:  Gwaetha’r modd, mae prinder o wirfoddolwyr yn parhau i greu problemau mawr yn y gegin.  Rydym yn dibynnu ar griw bach iawn sy’n fodlon torchi llewys ar ddiwrnod gm, ychydig iawn ohonynt gydag unrhyw gysylltiad agos ’r chwaraewyr (e.e. rhieni, partneriaid, ffrindiau).  Os gallwch helpu yn achlysurol neu yn rheolaidd y tymor nesaf, cysylltwch Bobbie Hargraves ar 01745 815555.
 

Mae copau o’r llythyr ar gael o’r Clwb i rai sydd heb dderbyn copi.

Yn gywir

Terry Bryer              Cadeirydd